GDPR

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Za potrebe zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema v spletnem dnevniku samodejno zbiramo podatke o vašem IP naslovu, datumu in času dostopa, razliki v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT), vsebini zahtevka (specifična stran), stanju dostopa oz. kodi stanja HTTP, količini prenesenih podatkov, spletni strani, ki zahteva dostop ter o vašem brskalniku (različica operacijskega sistema programske opreme brskalnika, jezikovne nastavitve). Brez, da bi nam posredovali vsaj vaš IP naslov, ki ga bomo zabeležili v spletnem dnevniku, ne morete uporabljati našega spletnega mesta.

Navedene podatke bomo zbirali zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij z namenom preprečevanja slučajnih dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj. Obdelava je zato potrebna zaradi naših zakonitih interesov in temelji na točki f 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Osebne podatke spletnega dnevnika bomo obdelovali največ 6 mesecev, potem bomo podatke izbrisali, če ne bomo imeli drugega zakonitega razloga za nadaljnjo obdelavo.

Kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je: Belvedere hoteli in turizem d.o.o., Dobrava 1a, 6310 Izola, 6000 Koper, telefon 05-6605 100, e-pošta: belvedere@belvedere.si. Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni ter obdelovalci, ki izvajajo naloge v sklopu zagotavljanja delovanja spletnih strani.

Pravica do dostopa do podatkov

Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke. 

Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti ali pisno po pošti.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot upravljavec obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora),
 • osebne podatke smo obdelali nezakonito,
 • osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.
 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti ali pisno po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti ali pisno po pošti.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:

Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le:

 • če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
 • ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.
 • z vašo privolitvijo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do prenosljivosti

Podatke, ki ste nam jih posredovali in ki smo jih zbrali pri vaši uporabi storitve, lahko prenesete. Podatke v prenosljivi obliki lahko zahtevate osebno na našem sedežu.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Obdelovalci osebnih podatkov

Gostovanje spletnih strani zagotavlja naš obdelovalec.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo zunanjim osebam in delavcem družbe BELVEDERE d.o.o. po tretjem odstavku 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih podjetja BELVEDERE d.o.o..

1. IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV :

BELVEDERE hoteli in turizem d.o.o., Dobrava 1a, 6310 Izola, tel: +386 (0)5 6604408, e-pošta: belvedere@belvedere.si

2. NAMEN IZVAJANJA:

Videonadzor izvajamo z namenom varovanja ljudi in premoženja, nadzorovanja poslovnega procesa ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.

3. INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA:

- v zvezi z videoposnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave,

- videoposnetkov se ne prenaša v tretje države,

- v okviru videonadzora upravljavec ne snema zvoka,

- dostop do žive slike imajo pooblaščene osebe upravljavca,

- posnetki video nadzornega sistema se hranijo največ 1 mesec od trenutka nastanka posnetka, nato se samodejno izbrišejo. Posnetki se hranijo dlje od navedenega roka zgolj in samo v izrednih oziroma škodnih dogodkih ali v primeru ravnanja oseb, ki ogroža varovane prostore, premoženje in/ali varnost ljudi. V takih primerih se posnetki hranijo vsaj do prihoda državnega organa, pristojnega za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma drugega pristojnega organa.

- pravna podlaga za izvajanje videonadzora, vključno s spremljanjem žive slike, je zakoniti interes upravljavca zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja, nadzorovanja poslovnega procesa ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.

Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče vaše osebne podatke:

1. posnetek posameznika (slika),

2. kraj posnetka,

3. datum posnetka,

4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov :tel. št.: +386 (0)5 6604408, e pošta: belvedere@belvedere.si.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Belvedere d.o.o. pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda na belvedere@belvedere.si ali na naslov BELVEDERE d.o.o., Dobrava 1a, 6310 Izola.

Izpolnitev upravičene zahteve Belvedere d.o.o. izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Belvedere d.o.o. o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

4.a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

- vrste osebnih podatkov;

- kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

- roki hrambe;

- na podlagi zahteve Belvedere d.o.o. izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

4.b) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

- osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

- posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev (če je to bilo potrebno pridobiti) na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) Splošne uredbe, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

- posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito,

- osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

4.c) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

- posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

- je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,

- Belvedere d.o.o. podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

- je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

4.d) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na sedežu podjetja Belvedere d.o.o..

4.e) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca v okviru izvajanja videonadzora na podlagi zakonitega interesa, kot le-ta izhaja iz Splošne uredbe, ZVOP-2 ali katere druge zakonske podlage, ki ureja predmetno materijo.

5. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov belvedere@belvedere.si ali po pošti na naslov: Belvedere d.o.o., Dobrava 1a, 6310 Izola.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.